недеља, 2. јун 2013.

IMA NEKA TAJNA VEZA: KAKO JE VLADA RS NEPUNIH 60 MILIONA KM PLASIRALA BALKAN INVESTMENT BANCI I KALDERA COMPANY IZ LAKTAŠA

Piše: Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije

Cijela koncepcija rada Balkan investment banke (BIB) imala je potpunu podršku režima na vlasti u RS.Vlada RS je posredstvom Investiciono razvojne banke RS (IRB RS) izdašno pomagala privilegovane režimske prijatelje, a to su između ostalih Vladimir Romanov vlasnik UKIO grupe, koja je većinski vlasnik  Balkan investment banke, i Milenko Čičić vlasnik Kaldera Company d.o.o. Laktaši (Kaldera).

Kombinacijama kredita, emisijama akcija i obveznica i njihovim trgovanjima na Banjalučkoj berzi, između IRB RS, Balkan investment banke i Kaldera Company d.o.o. Laktaši „provozano“ je ukupno 22.786.000 KM državnih novaca.

Kaldera Company d.o.o. Laktaši od IRB RS je direktno u dva navrata dobila kredite u ukupnom iznosu od 5.786.000 KM.

Osim ovoga ista firma je emitovala obveznice nominalne vrijednosti 7.000.000 KM, koje je otkupila Balkan investment banka polovinom 2011.godine.
Nakon toga, te iste otkupljene obveznice krajem 2012.godine od Balkan investment banke kupuje IRB RS.

Imajući u vidu prethodno, sveukupno, direktno putem kredita i indirektno kupovinom Kalderinih obveznica od IRB RS, IRB RS je Kalderi obezbjedila 12.786.000 KM.

Istovremeno, u Balkan investment banku ušlo je 16.624.484,03 KM.
Pitanje za prostu matematiku je: Kako to da je od ukupno 22.786.000 KM novaca građana otišlih  iz IRB RS, na račune Kaldere i BIB leglo 29.410.484,03 KM i otkud razlika u ova dva iznosa od ukupno 6.624.484.03 KM?

Odgovor je u sledećem: BIB je Kalderine obveznice kupila za 7.000.000 KM polovinom 2011.godine, a već krajem 2012. godine iste te obveznice je BIB prodala IRB-u RS za 6.624.484.03 KM.

Time je BIB, pored 10.000.000 KM dobijenih od IRB RS, koja je na Banjalučkoj berzi kupila 5+5 miliona KM akcija i obveznica emitovanih od BIB, prodajom Kalderinih obveznica takođe BIB-u ukupno dobila od IRB 16.624.484,03 KM.

Narod bi rekao: Vuk sit i ovce na broju!
A ko je stradao?
Sve su prilike čobani!
A ko su čobani?
Građani RS čije su pare u IRB RS.

Konačni saldo cijele priče je ovakav:
IRB RS potražuje od Kaldere 12.786.000 KM bez kamata na kredite i obveznice.
IRB RS od BIB ne potražuje ništa, jer je BIB propala pa je glavni gazda, a to je Vlada RS, ušla u akciju spašavanja BIB dokapitalizacijom preko Elektroprivrede RS, IRB RS i Garantnog fonda RS u ukupnom iznosu od 30 miliona KM.
Sve u svemu, Vlada RS će ukupno u akciji spašavanja BIB potrošiti 46.624.484,03 KM, ako je ovih dana dokapitalizuje sa dodatnih 30 miliona KM.

BIB i Kaldera zajedno  time realizuju finansijsku pomoć pod najpovoljnijim uslovima od Vlade RS u ukupnom iznosu od 59.410.484,03 KM.

Kada bi se ovom iznosu pridodale i kamate koje potražuje od istih IRB RS, suma vjerovatno prelazi 70 miliona KM!

A da bi sve prethodno bilo detaljnije pojašnjeno slijedi opis finansijskih transfera sa nabrojanim akterima:
1.         Kaldera je u IRB RS dobila dva kredita i to:


2.         Kaldera Company d.o.o. Laktaši – prodaje obveznice Balkan investment banci
Izvještaj o rezultatima prve emisije obveznica javnom ponudom emitenta Kaldera Company d.o.o. Laktaši:

Dana 23.05.2011. godine, agent emisije Advantis Broker a.d. Banja Luka, iznio je prodajni nalog na berzu sa količinom od 70.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. Javna ponuda je završena dana 21.06.2011. godine pri čemu je upisano svih 70.000 obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 7.000.000,00 KM.

Prvom emisijom obveznica emitenta Kaldera Company d.o.o. Laktaši, ukupno je upisano i uplaćeno 70.000 obveznica, odnosno 100% emitovanih obveznica, po cijeni od 100,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 7.000.000,00 KM, sa godišnjom kamatnom stopom od 6,00 % i rokom dospjeća od 20 godina. Ukupnu količinu obveznica kupila Balkan Investment Bank AD Banja Luka.

3.         IRB RS kupuje obveznice emitenta Kaldera company doo od Balkan investment banke
29.11.2012. godine na Bl berzi prodato je 70.000 obveznica po cijeni 97,28 KM odnosno u ukupnom iznosu 6.624.484,03 KM. Kupila ih je u cijelosti IRB RS.
Prije nego što je Balkan Banka kupila obveznice od Kaldere, IRB RS je kupovala i obveznice i prioritetne akcije Balkan Banke, i to:
4.         IRB RS kupuje prioritetne nekumulativne akcije Balkan Investment Bank AD (Uspjela akvizicija)
Izvještaj o rezultatima IX emisije hartija od vrijednosti / I emisije prioritetnih nekumulativnih akcija emitovanih javnom ponudom:
Balkan Investment Bank AD, Aleja Svetog Save 61, Banjaluka, matični broj 01928830, registarski  broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka je 05-1-44, emitovala je IX emisiju hartija od vrijednosti / I emisiju prioritetnih nekumulativnih akcija javnom ponudom. Iznose emisije je 5.000.000,00 KM, podjeljen na 500.000 akcija, nominalne vrijednosti 10,00 KM. Upis i uplata akcija predmetne emisije počela je 27.12.2010.godine i trajala je do 28.12.2010. godine. Upisano je i uplaćeno 500.000 akcija. Prodajna cijena jedne akcije je iznosila 10,00 KM. Ukupna vrijednost upisanih i uplaćenih prioritetnih nekumulativnih akcija je 5.000.000,00 KM, što predstavlja 100% vrijednosti odobrene emisije. Cjelokupnu emisiju kupila je IRB RS, preko svojih fondova.

Vlasnici prioritetnih nekumulativnih akcija imaju slijedeća prava:
• Pravo na dividendu po dividendnoj stopi od 8% na godišnjem nivou od nominalne vrijednosti akcije sa dospjećem na naplatu najkasnije 30. Juna svake godine;
• Pravo glasa do isplate dividende u omjeru 1:1, u slučaju da Banka ne isplati ukupan iznos dividende na prioritetne nekumulativne akcije do 30. Juna tekuće za prethodnu godinu;
• Pravo konverzije prioritetnih nekumulativnih akcija u redovne akcije u omjeru 1:1, što uključuje i ostala prava iz redovniha kcija u skladu s važećim zakonskim propisima;
• Pravo prioriteta kod isplate likvidacione mase u odnosu na vlasnike redovnih akcija;
• Pravo prodaje prioritetnih nekumulativnih akcija Banci najniže po cijeni po kojoj su stečene, u slučaju da Banka ne ispunjava uslove propisane Prospektom i osnivačkim aktom, a koji se odnose na obaveze prema vlasnicima prioritetnih akcija;
• Pravo na dobijanje izvještaja u skladu s važećim propisima.

5.         IRB RS kupuje obveznice Balkan Investment Bank AD (Uspjela akvizicija)
Izvještaj o rezultatima VIII emisije hartija od vrijednosti/II emisije obveznica javnom ponudom:
Balkan Investment Bank AD, Aleja Svetog Save 61, Banjaluka, matični broj 01928830, registarski broj u registru emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Banja Luka je 05-1-44, emitovala je VIII emisiju hartija od vrijednosti / II emisiju obveznica javnom ponudom. Iznos emisije je 5.000.000,00 KM, podjeljen u 50.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM sa fiksnom kamatnom stopom 8% i rokom dospjeća 7 godina uz 5 godina grace perioda. Upis i uplata obveznica predmetne emisije počeo je 26.11.2010.godine i trajao je do 16.12.2010. godine. Upisano je i uplaćeno 50.000 obveznica. Prodajna cijena jedne obveznice iznosila je 100,00 KM. Ukupna vrijednost upisanih i uplaćenih obveznica, je 5.000.000,00 KM, što predstavlja 100% vrijednosti odobrene emisije. Cjelokupnu emisiju kupila je IRB RS, preko svojih fondova. Obveznice se emituju sa rokom dospjeća od 7 godina sa 5 godina grace perioda  ponepromjenjivoj kamatnoj stopi od 8,00% na godišnjem nivou.

Treba primijetiti da je niža kamatna stopa koju je Balkan Banka ostvarivala kao prinos na obveznice Kaldere koje je kupila, nego kamatna stopa koju je plaćala na svoje obveznice i prioritetne akcije. Takođe, rok dospjeća je značajno duži kod obveznica Kaldere nego kod obveznica Balkan Banke.

6.         Emisija prioritetnih nekumulativnih akcija Balkan Investment Bank AD  (Neuspjela akvizicija)

Balkan investmet Banka je imala još jedu emisiju prioritetnih akcija, koja nije uspjela. Neki detalji te emisije:
JAVNI POZIV za upis i uplatu
X emisije hartija od vrijednosti/VIII emisije akcija/II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija emitovanih javnom ponudom
Nominalna vrijednostjedne akcije: 10,00 KM
Ukupan iznos emisije: 5.000.000,00 KM


Banka upućuje poziv svim zainteresovanim investitorima, domaćim i stranim, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu X emisije hartija od vrijednosti/VIII emisije akcij/II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija emitovanih javnom ponudom, pod uslovima utvrđenim Odlukom o X emisijii hartija od vrijednosti/VIII emisiji akcija/II emisiji prioritetnih nekumulativnih akcija javnom ponudom broj: 01-3333/12, koju je donijela Skupština akcionara Banke dana 27.09.2012. godine i Prospektom X emisije hartija od vrijednosti/VIII emisije akcija/II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija Banke emitovanih javnom ponudom.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je odobrila Banci Prospekt X emisije hartija od vrijednosti/VIII emisije akcija/II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija javnom ponudom Rješenjem broj 01-UP-031-2503/12, od 07.11.2012. godine.

Ukupan broj emitovanih akcija: 500.000

Vlasnici prioritetnih nekumulativnih akcija imaju slijedeća prava:
Pravo na dividendu po dividendnoj stopi od 8% na godišnjem nivou od nominalne vrijednosti akcije sa dospjećem na naplatu najkasnije 30. juna svake godine;
Pravo glasa do isplate dividende u omjeru 1:1, u slučaju da Banka ne isplati ukupan iznos dividende na prioritetne nekumulativne akcije do 30. juna tekuće za prethodnu godinu;
Pravo konverzije prioritetnih nekumulativnih akcija u redovne akcije u omjeru 1:1, što uključuje i ostala prava iz redovnih akcija u skladu s važećim zakonskim propisima;
Pravo prioriteta kod isplate likvidacione mase u odnosu na vlasnike redovnih akcija;
Pravo prodaje prioritetnih nekumulativnih akcija Banci najniže po cijeni po kojoj su stečene, u slučaju da Banka ne ispunjava uslove propisane Prospektom i osnivačkim aktom, a koji se odnose na obaveze prema vlasnicima prioritetnih akcija;
Pravo na dobijanje izvještaja u skladu s važećim propisima.

Balkan investment bank a.d. Banja Luka je  privremeno prekinula javnu ponudu akcija, kako bi izmjenila Prospekt kod Komisije za hartije od vrijednosti, odnosno produžila rok do  28.02.2013. godine.

Upis i uplata akcija predmetne emisije počela je 26.11.2012.godine i trajala je do 28.02.2013. godine. Upisano je i uplaćeno 150 akcija. Prodajna cijena jedne akcije je iznosila 10,00 KM.
Ukupna vrijednost upisanih i uplaćenih prioritetnih nekumulativnih akcija je 1.500,00 KM što predstavlja 0,03 % vrijednosti odobrene emisije.

Obzirom da nije u predviđenom roku upisano i uplaćeno 100% od vrijednosti odobrene emisije, X emisija hartija od vrijednosti/VIII emisija akcija/II emisija prioritetnih nekumulativnih akcija emitovanih javnom ponudom je neuspjela.

Nedugo iza toga u javnost isplivava podatak da je Balkan investment banka za 2012. godinu uknjižila gubitak od gotovo 33 miliona km koji je gotovo ravan kapitalu banke.
Istovremeno se otvara i afera Birač, a Balkan investment banku režim samo stidljivo spominje i ne upušta se u istrage lopovluka u ovoj banci.

Zašto?
Dio odgovora je u ovoj priči!