четвртак, 30. јул 2020.

"Miljacka" već, mimo svih zakona, odnijela dvjesta hiljada KM: Ljubomir Mrda, za šest mjeseci, nezakonito zaradio 193.168 KM; Iz ERS tvrde da nisu oštećeni, iako su platili ilegalno proizvedenu struju i poslovali sa falsifikatorom; ERS ne isključuje mogućnost isključenja MHE “Miljacka” sa mreže “Ukoliko dokumenti čije je preispitivanje zatraženo odlukom Regulatorne komisije, budu stavljeni van snage”; To se već trebalo desiti, jer su dokumenti krivotvoreniLjubomir Mrda, vlasnik firme “GREEN ENERGY”, u čijem posjedu je MHE “Miljacka” naplatio je od “Elektrodistribucije” Pale (ED Pale) za prvih šest mjeseci ove godine gotovo 160.000 KM, a prema odgovoru iz MHE “Elektroprivreda RS” (ERS, za isti period ima da naplati još cca 33.000 KM 

“Po osnovu odredbi zaključenog ugovora o otkupu proizvedene energije iz postrojenja u probnom radu, u periodu od januara mjeseca zaključno sa 30.06.2020. godine, ED Pale je fakturisano ukupno 193.168,38 KM. U istom periodu, ED Pale je izvršila plaćanja po fakturama za preuzetu električnu energiju u iznosu od 159.155,15”, odgovoreno je za “Eho” iz ERS 25.07.o.g.

Problem je što je Mrda novac naplatio na osnovu štetnog ugovora koji je u januaru ove godine potpisao sam sa sobom: Tada je Mrda bio direktor ED Pale, ali i vlasnik “Miljacke”. 

Iz ERS tvrde da nije riječ o štetnom ugovoru, te da su oni imali korist zato što su struju, koju su kupovali od MHE, prodavali skuplje na tržištu od nabavne cijene. 

Međutim, problem nije u cijeni već u činjenici da je “Miljacka” dobila privremenu upotrebnu dozvolu na osnovu falsifikovane dokumentacije i to je ono što ugovor čini štetnim.


Problem je i što ERS kupuje ilegalno proizvedenu električnu energiju, jer MHE “Mijacka” nikako nije mogla biti puštena u rad, niti priključena na mrežu, zbog prodste činjenice da je kompletna dokumentacija, na osnovu koje je to učinjeno, falsifikovana.

Tu činjenicu utvrdila je i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske u konačnom zaključku (broj: 01-143/20/R-146-153) kojim je prekinula izdavanje sertifikata za proizvodno postrojenje koje koristi obnovljivi izvor energije za MHE „Miljacka“, koja je u vlasništvu “GREEN ENERGY” Pale. 

Takođe je konstatovala neusaglašenost tehničkih i energetskih podataka u upravnim aktima, koji se odnose na MHE „Miljacka“. 

“Ukoliko dokumenti čije je preispitivanje zatraženo odlukom Regulatorne komisije, budu stavljeni van snage, stiču se uslovi za isključenje postrojenja s mreže”, odgovoreno je za “Eho” iz ERS, ali i dalje ostaje činjenica da je Mrda zaradio veliki novac na osnovu nevalidne dokumentacije i da to jeste prevara.

Iz ERS tvrde, kako smo već naveli, drugačije, pa je neophodno cijeli njihov odgovor detaljno izanalizirati situacije, jer su u njemu, bez sumnje, naveli potpuno pogrešne činjenice, koje nisu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odgovor “Elektroprivrede RS” o štetnom ugovoru koji je mrda potpisao sam sa sobom i na osnovu njega zaradio 193.168 KM, a dosad mu je isplaćeno 159.155,15 KM


“MH Elektroprivreda RS, privremeno, u skladu sa ovlašćenjima koja su joj data važećim Zakonom o obnovljivim izvorima i efikasnoj kogeneraciji Republike Srpske, obavlja poslove Operatora sistema podsticaja.
Nadležnosti i odgovornosti Operatora sistema podsticaja su vezane za operativno provođenje Rješenja o ostvarivanju prava na podsticaj koja donosi Regulatorna komisija za energetiku RS.
Kada je riječ o postrojenju MHE „Miljacka“, za isto je zaključen Predugovor o pravu na podsticaj broj:1.1/01/1-40-83/19 0d 25.02.2019. godine, a na temelju Rješenja o preliminarnom pravu na podsticaj broj 01-480-11/18/R-101-6 od 22.01.2019. godine koje je donijela Regulatorna komisija za energetiku RS, a sve u skladu sa propisanom procedurom i važećom regulativom kojom je uređena oblast podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. 
Kako postrojenje nije izgrađeno u najavljenom roku, na zahtjev „Green energy“ d.o.o. Pale/investitora, RERS je donio Rješenje o produženju trajanja preliminarnog prava na podsticaj broj: 01-480-18/18/R-123-224 od 08.10.2019. godine, u skladu sa kojim je vrijeme trajanja preliminarnog prava produženo do 25.02.2020. godine, do kada je „proizvođač obavezan izgraditi, pustiti u rad i pribaviti upotrebnu dozvolu za postrojenje za koje je ostvario preliminarno pravo na podsticaj“.
Nakon što je postrojenje izgrađeno i izvršena sva potrebna funkcionalna ispitivanja u skladu sa odredbama poglavlja 11 Pravilnika o priključenju malih elektrana na mrežu elektrodistribucija u Republici Srpskoj,  izdata je Deklaracija o priključenju elektrane broj: 209-DP/20 od 28.01.2020. godine, čime su se stekli tehnički  uslovi za za trajno priključenje na mrežu, uz prethodno pribavljeno odobrenje za upotrebu.


Članom 19. Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji, uređeno je pravo na obavezan otkup u probnom radu. Uskladu sa odredbama navedenog člana. zaključen je ugovor sa ED Pale o otkupu energije proizvedene u HE „Miljacka“.
Zaključeni ugovor o otkupu proizvedene električne energije iz postrojenja u probnom radu nije ni na koji način štetan po ed preduzeća. 
Električnu energiju za potrebe isporuke krajnjim kupcima distributivno preduzeće nabavlja od MH ERS-a. Preuzimanjem energije proizvedene u probnom radu, količina energije koja bi bila kupljena od MH ERS-a se smanjuje, te je MH ERS u prilici istu prodati na tržištu po cijenama višim od onih po kojima električnu energiju prodaje distribucijama, a za potrebe javnog snabdijevanja.
Po osnovu odredbi zaključenog ugovora o otkupu proizvedene energije iz postrojenja u probnom radu, u periodu od januara mjeseca zaključno sa 30.06.2020. godine, ED Pale je fakturisano ukupno 193.168,38 KM.
U istom periodu, ED Pale je izvršila plaćanja po fakturama za preuzetu električnu energiju u iznosu od 159.155,15 KM.
ED Pale je dostavljeno Rješenje o izdavanju upotrebne dozvole broj: 15.03-360-213/19 od 10.03.2020. godine koja nema status  privremenog dokumenta.


Prema članu 19.stav (6), „proizvođač ima pravo na obavezan otkup u skladu sa odredbama ovog člana, nakon isteka probnog rada najduže 6 mjeseci, a sve radi pribavljanja dozvole za obavljanje djelatnosti, Sertifikata, rješenja o pravu na podsticaj, zaključenja ugovora sa OSP-om ili ugovora o prodaji sa drugim učesnikom na tržištu električne energije“
U vez i s tim, zaključeni ugovor o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu je još uvijek validan i ne postoji pravni osnov za njegov jednostrani raskid  od strane ED Pale.
Ukoliko dokumenti čije je preispitivanje zatraženo odlukom Regulatorne komisije, budu stavljeni van snage, stiču se uslovi za isključenje postrojenja s mreže”, naveli su za “Eho” iz ERS.

Međutim, stvari ne stoje baš onako kako je navedeno iz “Elektroprivrede”, a štetni ugovor morao je biti poništen.

Prije svega, ERSNadalje, u članu 3. navedenog Rješenja od 12.03.2020. piše: „Preliminarno pravo na podsticaj iz tačke 1. ovog rješenja daje se na period do 25. maja 2020.godine, do kada je podnosilac dužan da počne sa radom, odnosno da pribavi upotrebnu dozvolu za proizvodno postrojenje.“

U odgovoru, ERS navodi da je ED Pale dostavljeno Rješenje o izdavanju upotrebne dozvole od 10.03.2020, što znači da Regulatorna komisija traži upotrebnu dozvolu koja je već postojala.

“Elektrodistribucija” a.d. Pale izdala je Deklaraciju o priključku elektrane br. 209-DP/20 OD 28.01.2020., što

Deklaraciju je potpisao Mrda sam sa sobom, kako smo to već naveli, i počinio krivično djelo –zloupotreba položaja i ovlaštenja!

“Elektrodistribucija” a.d. Pale, kao operater distributivnog sistema, potpisala je Da bi se zaključio takav ugovor, shodno Pravilniku o uslovima priključenja elektrane na elektrodistributivnu mrežu RS, proizvođač treba dobiti

EES  je data suprotno članu 9.2.(IX-7)
-Situacioni plan (katarski plan) sa ucrtanim objektima elektrane ne odgovara stvarnom stanju
-Postojeći lokacijski uslovi za izgradnju elektrane br.15.02.-364/18 izdati od Ministarstva za prostorno uređenje RS
nisu ispoštovani
-Izgrađeni objekti nisu u skladu sa Idejnim projektom elektrane

Zahtjev
Uz navedeno, Distributer je  proveo interni tehnički pregled suprotno članu 9.10.(IX-47) Pravilnika o uslovima priključenja elektrane na elektrodistributivnu mrežu.

Sve urađeno je i u suprotnosti sa članom 147  stav 2) Zakona o prostornom uređenju igrađenju RS,

Zbog svega navedenog, “Elektrodistribucija” a.d. Pale, kao operater distributivnog sistema, treba elektranu (MHE “Miljacka”) isključiti sa mreže, jer je Regulatorna komisija konstatovala svojim Zaključkom 01-142-22/20/P-146-152 od 18.06.2020. da su „tehnički i energetski podaci“ u datim dozvolama različiti od podatka iz projekta izvedenog stanja  te protokola o ispitivanju ugrađene opreme sačinjenog od proizvođača opreme...Ovim Zaključkom  Regulatorna komisija je poništila sva akta koja je izdala “Elektrodistribucija” a.d. Pale, kao operator distributivnog sistema, a to su: Elektroenergetska saglasnost, Deklaracija o priključenju elektrane, Ugovor o otkupu energije u probnom radu…, jer su izdata na osnovu lažnih-netačnih podataka.

Potpisnik Ugovora o otkupu električne energije proizvedene u probnom radu, koji je izdao EES i ITP, suprotno važećim propisima, oštetio je ERS, dosad, za 200.000 KM, koliko je fakturisano za plaćanje ilegalno proizvedene električnu energiju. 

Isti je „častio “ svog bivšeg direktora Mrdu kablovima dužine cca 6 kilometra, čija vrijednost je 70.000 KM, što je samo detalj u moru nezakonitosti koje je počinio Mrda.