понедељак, 18. јануар 2016.

Informacija MUP RS o stanju bezbjednosti u RS

piše: Slobodan Vasković

Povodom Zaključka Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-1434/15 od 20.11.2015. godine, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač priremio je Informaciju o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj. 

Informacija je u Vladu RS upućena 10.12.2015, a Vlada RS je o njoj raspravljala 25.12.2015. 

U cilju pravovremenog informisanja građana o stanju bezbjednosti u RS, prenosim njene najbitnije dijelove. 

Informacija je tematski podijeljena na dio koji je odnosi na borbu protiv terorizma, narušavanje lične bezbjednosti, javni red i mir i  bezbjednost saobraćaja i organizovani kriminal.

BORBA PROTIV TERORIZMA
Što se tiče mjera u borbi protiv terorizma u Informaciji se navodi "da će postupajući po  Strategiji Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma od 2015. do 2020. godine, Vlada Republike Srpske donijeti - 'Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma’, za period 2015-2020 godine. Tim Akcionim planom Vlada Republike Srpske će obavezati sve institucije i upravne organizacije na aktivan pristup preveneciji i borbi protiv terorizma na području Republike Srpske. Analizirajući trenutnu situaciju u pogledu terorističkih prijetnji u Republici Srpskoj, te sprovodeći naprijed navedeni 'Akcioni plan Vlade Republike Srpske za prevenciju i borbu protiv terorizma', čija je izrada u toku (nosilac aktivnosti izrade Akcionog plana je MUP RS), ukazala se potreba za utvrđivanjem što detaljnijih aktivnosti organizacionih jedinica na svim nivoima u okviru MUP-a RS kao nosilaca aktivnosti. Cilj navedenih aktivnosti je utvrđivanje procedura reakcije na potencijalne terorističke prijetnje, kao i stvaranje ambijenta i pretpostavki kako bi prevencija i odgovor na eventualne terorističke akte bili blagovremeni, efikasni, adekvatni i koordinisani. Kako takva praksa djelovanja iz mnogo razloga ranije nije bila zastupljena, po okončanju ovih aktivnosti će se sveobuhvatnim sagledavanjem informacija svih subjekata ići u pravcu dalje razrade djelovanja organizacionih jedinica u okviru MUP-a RS u vezi sa navedenom problematikom, navodi se, između ostalog, u ovom dijelu informacije. 

Potpuno je jasno da iz citiranog dijea Informacije proizilazi da MUP nema nikakav razrađen plan borrbe protiv terorizma, već da tek treba donijeti Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Dalje se navodi da je “u proteklom  periodu na području Bosne i Hercegovine evidentirano je više krivičnih djela sa obilježjima i elementima terorizma, kao što su: slučaj terorističkog napada Mevlida Jašarevića na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, teroristički čin napada na Policijsku stanicu u Bugojnu, slučaj Suvad Džidić, Rijad Rustempašić, kao i napad Nerdina Ibrića na SJB Zvornik, ubistvo dva pripadnika Oružanih snaga BiH u Rajlovcu i bacanje eksplozivnih naprava na Policijsku stanicu Zavidovići. Analizom navedenih kao i drugih događaja koji su kvalifikovani kao terorizam, evidentno je da su počinioci ovih delikata uglavnom pripadnici radikalnog islamskog vehabijskog pokreta, čije je prisustvo u BiH konstantno i u porastu te vuče korijene još iz ratnog perioda iz jedinica iz sastava Armije BiH”. 

U ovom dijelu Informacije MUP se bavi evidentiranjem djela koja spadaju u krivična djela terorizma, a koja su se desila na području RS i u Federaciji BiH u zadnjih nekoliko godina, bez razrade preventivnih i respresivnih aktivnosti koje je MUP u izvještajnom periodu uradio na sprječavanju vehabijskog aktivizma u RS. Nije to ni čudno imajući u vidu da tek treba biti izrađen Akcioni plan preventivnih mjera u borbi protiv terorizma. Šta se čega na preventivnom djelovanju policije u borbi protiv teorizma, pitanje je ili je i za to potrebno donijeti bilo kakav plan. Možda osnovati Komisiju…


U Informaciji se dalje kaže: Posljednjom sistematizacijom radnih mjesta u MUP RS formirana je Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, u kojoj djeluju dvije jedinice i četiri odjeljenja. Takođe, Specijalna jedinica policije u svom sastavu ima antiteroristički tim i svi djeluju planski i sinhronizovano. Formiranjem Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma vidljivo je da je MUP RS na vrijeme prepoznao opasnost koju predstavlja terorizam, što se pokazalo kao izuzetno dobar potez koji je već dao rezultate i pokazao spremnost MUP-a RS da spremnije reaguje na prijetnje koji donosi terorizam. Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma je nosilac aktivnosti na prevenciji i borbi protiv terorističkih aktivnosti na nivou MUP-a RS, putem svojih jedinica i odjeljenja, koja je zajedno sa ostalim organizacionim jedinicama MUP RS dužna da u svakodnevnom radu prikuplja operativna saznanja o mogućim terorističkim prijetnjama, kao i licima i organizacijama koje stoje iza takvih prijetnji. 

Iz ovog dijela Informacije proizilazi da je jedina efektivna mjera MUP-a u brorbi protiv terorizma formiranje Uprava za borbu protiv terororizma i ekstremizma, u kojoj djeluju dvije jedinice i četiri odjeljenja. U informaciji nisu navedene konkretne mjere koje je Uprava preduzela od momenta njenog formiranja.

Informacija po ovom pitanju dalje kaže: “Potencijalne opasnosti za narušavanje stepena bezbjednosti sa ovog aspekta u Republici Srpskoj su višestruke. Najveću potencijalnu opasnost predstavljaju islamske radikalne grupe koje djeluju na širem regionu Balkana i koje pokazuju veliko interesovanje za dešavanja u BiH, a time i u Republici Srpskoj. Od svih grupa najveću opasnost predstavljaju pripadnici takozvanog Vehabijskog pokreta, koje je neophodno diferencirati po važnosti i ulozi. Jedan dio ove populacije predstavlja klasične vjernike koji služe kao osnov za dalju indoktrinaciju društva. Drugi dio, koji je trenutno najviše opasan, su “novi” pripadnici koji tek treba da se dokažu. U ovu grupu najčešće se uključuju lica sa kriminalnim dosijeima, višestruki povratnici, lica sklona konzumiranju droga, lica sa psihičkim teškoćama, odnosno najčešće su to lica iz najnižih slojeva društva. Ovakva lica su spremna na “izolovane” terorističke napade i vrlo teško je uspostaviti operativni nadzor nad njima. Ovo se pokazalo na primjerima terorističkih napada u Zvorniku i Rajlovcu kao određeno pravilo u načinu izvršenja ovih akata. Treći dio populacije se odnosi na lica koja su povratnici sa stranih ratišta. Ovaj dio lica veoma je opasan jer pored vjersko-ideološke indoktrinacije sasvim sigurno posjeduje i veliko ratno iskustvo. Četvrti dio u hijerarhiji pokreta predstavljaju tzv. “daije” ili propovjednici koji su obučeni za širenje  vjerske i ideološke indoktrinacije. Peta grupa su “šejhovi” odnosno ideolozi. Najčešće se uopšte ne nalaze na području naše zemlje i određenim procesima rukovode iz inostranstva. Ovdje je vrlo važno napomenuti da oni uživaju podršku nekih zemalja koje se mogu dovesti u vezu sa sponzorisanjem terorizma u svijetu (Saudijska Arabija, Bahrein, UAE, Iran, Turska, itd.).
Generalno, mogućnosti za dešavanje terorističkih napada u Republici Srpskoj su isti kao i bilo gdje drugo u svijetu. Trenutno, određenim frakcijama nije u interesu da na području Balkana izazivaju sukobe jer im je ovo područje interesantno kao odskočna daska za zemlje Zapadne Evrope. Međutim, pojedine frakcije ne dijele ovo mišljenje, a da bi pokazali svoj uticaj djeluju na principu “ograničenih incidenata” kao što su Zvornik i Rajlovac”
.
U ovom dijelu Informacije MUP se ponovno bavi već opštepoznatim činjenicama, bez preciziranja konkretnih aktivnosti koje su preduzete na sprečavanju širenja radikalne islamističke ideologije kroz različite grupacije koje djeluju u RS: Koliko je pripadnika vehabijskog pokreta pozvano na informativni razgovor u MUP, racije, oduzeti propagandi materijali… O tome nema ni riječi.

U Informaciji se navodi da je “Koordinacija rada svih segmenata policije neophodan preduslov za adekvatno postupanje u situacijama kada postoji opasnost od ugrožavanja bezbjednosti terorizmom. Upravo u cilju otklanjanja prijetnji od terorizma, posljednjih mjeseci preduzimaju se pojačane planske mjere koje objedinjavaju djelovanje svih policijskih segmenata Ministarstva. Posebno je važno napomenuti da je neophodno stalno razvijanje zakonskih, operativnih, taktičkih i logističkih kapaciteta za adekvatno suprotstavljanje terorizmu”.

Sve rečeno su floskule. Ništa konkretno o tome na koji način će se uspostaviti bolja koordinacija u policiji, koje se planske mjere preduzimaju na objedinjavaju svih policijskih segmenata...

 OBEZBJEĐENJE LIČNOSTI I OBJEKATA
U Informaciji u ovom dijelu se, između ostalog, kaže: Teroristički akt u Parizu, kao i teroristički akt u Sarajevu (Rajlovcu), kom prilikom su ubijena dva pripadnika oružanih snaga BiH, svakako su usložnili stanje bezbjednosti kako na području regiona tako i na području BiH. Uvažavajući novonastalu bezbjednosnu situaciju, a imajući u vidu činjenicu da su u svijetu mete terorističkih akata nerijetko kako štićene ličnosti tako i štićeni objekti, Uprava za obezbjeđenje ličnosti i objekata MUP-a RS u kontinuitetu provodi pojačane mjere i aktivnosti u cilju održavanja povoljnog stanja bezbjednosti štićenih ličnosti i objekata. Pomenute mjere se realizuju kroz pojačano angažovanje policijskih službenika na pozicijama, posjedovanje dugog naoružanja na pozicijama i u službenim vozilima, angažovanje pripadnika JZP, učestalije vršenje PDZ pregleda objekata, prostora oko objekata i trasa kretanja štićenih ličnosti, planiranjem aktivnog dežurstva rukovodnih radnika, učestalim vršenjem kontrolnih službi kao i preduzimanjem drugih mjera prema ukazanoj potrebi. Pored navedenog, putem nadležnih unutrašnjih org. jedinica, blagovremeno se vrši provjera svih informacija koje se odnose na moguće ugrožavanje štićenih ličnosti i objekata, provjere sumnjivih lica, objekata, istupa u pisanim i elektronskim medijima, aninimnih i pseudonimnih pisama, kao i druge provjere prema ukazanoj potrebi. Bitno je naglasiti da je formiranje Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata uticalo na funkcionalnije postupanje organizacionih jedinica Ministarstva u izvršavanju poslova u oblasti zaštite ličnosti i objekta koji se posebno obezbjeđuju, čime je ostvarena efikasnija koordinacija poslova iz navedene oblasti. Došlo je do evidentnog napretka u organizaciji pojedinih segmenata zaštite, odnosno ostvarivanja višeg stepena zaštite od potencijalnih terorističkih napada, kroz: organizovanje interventnih snaga za adekvatnu i blagovremenu reakciju u slučaju napada na štićene ličnosti i objekte (formirana Jedinica za podršku Uprave za obezbjeđenje ličnosti i objekata)”.

Jedina činjenica je da je opet formirana nova Uprava, ali ni činjenice o tome šta je urađeno konkretno. Sve je uopšteno i neodređeno.

U Informaciji se dalje navodi: unapređenje mjera operativno – preventivne zaštite kroz prikupljanje i provjeru bezbjednosno interesantnih saznanja (formiran Odsjek za operativno-tehničku zaštitu), ostvarivanje kontinuiranog praćenja bezbjednosnog stanja u cilju blagovremenog i adekvatnog reagovanja na sve bezbjednosno interesantne događaje (uspostavljeno Operativno dežurstvo Uprave), omogućavanje uspostavljanja adekvatnih mjera zaštite objekata institucija (formirana Policijska stanica za obezbjeđenje ličnosti i objekata 4 koja je uspostavila obezbjeđenje objekta Vlade RS u Istočnom Sarajevu). 
Na osnovu svega navedenog, stanje bezbjednosti štićenih ličnosti i objekata u RS se može ocjeniti kao zadovoljavajuće, ali je i dalje potrebno provoditi pojačane mjere i aktivnosti kako bi se održalo povoljno stanje bezbjednosti na području RS, bez obzira što do sada nije bilo napada na štićene ličnosti i objekte.   

U ovom dijelu Informacije MUP apostorfira mjere na zaštiti političkih ličnosti u RS i pripadnika zvaničnih institucija , međutim koje je mjere MUP preduzeo na zaštiti građana RS od mogućih terorističkih napada ostaje nepoznanica.

Vlada RS je na sjednici održanoj 25.12.2015. donijela Zaključak u kojem se navodi da je “upoznata sa Informacijom o stanju bezbjednosti u Republici Srpskoj i istu prihvata”, kao i da će je dostaviti Kolegijumu Narodne skupštine RS.


Број: С/М-052-2807/15
Датум: 10.12.2015. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА 
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ
Б А Њ А    Л У К АПРЕДМЕТ: Информација о актуелном стању безбједности у Републици Српској за 
                     Колегијум Народне скупштине Републике Српске – доставља се.-

В Е З А: Ваш акт број: 04.2-011-398/15 од 25.11.2015. године.-


Поводом Закључка Колегијума Народне скупштине Републике Српске број:               02/1-021-1434/15 од 20.11.2015. године, којим је затражено од Владе Републике Српске да за једну од наредних сједница припреми Информацију о стању безбједности у Републици Српској, достављамо вам Информацију о актуелном стању безбједности, како слиједи:

1. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА
Пред Министарство унутрашњих послова Републике Српске ставља се значајан безбједносни изазов са становишта очувања повољне безбједносне ситуације на територији Републике Српске, каква је тренутно. То у конкретном случају значи да проблему тероризма треба приступити крајње одговорно, првенствено на основу праћења могућности угрожавања у конкретној ситуацији, те у динамичком смислу и у складу са информацијама које буду доступне и  до којих се дође оперативним радом на терену, предузимати брзо и ефикасно одговарајуће мјере. С тим у вези, МУП РС, тачније све организационе јединице, свака на свом оперативном подручју и из свог домена рада, у складу са Општим оперативним планом рада на превенцији и дјеловању у борби против тероризма и сачињеним плановима рада сваког Центра јавне безбједности појединачно, предузимају континуирано мјере и радње како би се одржало повољно стање безбједности са аспекта проблематике тероризма и терористичких пријетњи.
Стратегијски приступ супротстављању тероризму МУП-а РС произилази из Стратегије Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма 2015 – 2020, коју је донио Савјет министара БиХ. Стратегија за борбу против тероризма има за циљ да сагледа тренутно стање у БиХ и да постави приоритетне задатке чијом ће се реализацијом успоставити ефикасан систем борбе против тероризма у БиХ. У том правцу глобални стратешки циљеви МУП-а РС су сљедећи: превенција тероризма, заштита од тероризма, откривање и истрага терористичких дјеловања и одговор тероризму. У складу са Стратегијом Босне и Херцеговине за превенцију и борбу против тероризма од 2015. до 2020. године, Влада Републике Српске ће донијети ''Акциони план за превенцију и борбу против тероризма'' за период 2015-2020 године. Тим Акционим планом Влада Републике Српске ће обавезати све институције и управне организације на активан приступ превенецији и борби против тероризма на подручју Републике Српске. 
Анализирајући тренутну ситуацију у погледу терористичких пријетњи у Републици Српској, те спроводећи напријед наведени ''Акциони план Владе Републике Српске за превенцију и борбу против тероризма'', чија је израда у току (носилац активности израде Акционог плана је МУП РС), указала се потреба за утврђивањем што детаљнијих активности организационих јединица на свим нивоима у оквиру МУП-а РС као носилаца активности. Циљ наведених активности је утврђивање процедура реакције на потенцијалне терористичке пријетње, као и стварање амбијента и претпоставки како би превенција и одговор на евентуалне терористичке акте били благовремени, ефикасни, адекватни и координисани. Како таква пракса дјеловања из много разлога раније није била заступљена, по окончању ових активности ће се свеобухватним сагледавањем информација свих субјеката ићи у правцу даље разраде дјеловања организационих јединица у оквиру МУП-а РС у вези са наведеном проблематиком.
У  протеклом  периоду на подручју Босне и Херцеговине евидентирано је више кривичних дјела са обиљежјима и елементима тероризма, као што су: случај терористичког напада Мевлида Јашаревића на Амбасаду Сједињених Америчких Држава у Сарајеву, терористички чин напада на Полицијску станицу у Бугојну, случај Сувад Џидић,  Ријада Рустемпашића као и напад Нердина Ибрића на СЈБ Зворник, убиство два припадника Оружаних снага БиХ у Рајловцу и бацање експлозивних направа на Полицијску станицу Завидовићи. Анализом наведених као и других догађаја који су квалификовани као тероризам, евидентно је да су починиоци ових деликата углавном припадници радикалног исламског вехабијског покрета, чије је присуство у БиХ константно и у порасту те вуче коријене још из ратног периода из јединица из састава Армије БиХ. 
Информације које МУП РС прикупља у сарадњи са осталим агенцијама за спровођење закона у БиХ, сарадницима и грађанима, на свеобухватан начин се анализирају, те спремају у формиране базе података које су у сваком тренутку спремне за експлоатацију. Припадници МУП-а РС у континуитету сарађују са припадницима других агенција које раде на истим и сличним пословима на локалном, регионалном и међународном нивоу, те је та сарадња на прилично задовољавајућем нивоу. Размјена информација тече у континуитету, уз заједничко учешће и у погледу истражних поступака. У протеклом периоду из искуства је уочено, да је недостатак у борби против тероризма у БиХ слаба коресподенција и размјена информација између полицијских агенција у БиХ, што произилази из саме чињенице да на подручју БиХ и Федерације БиХ дјелује више од 20 полицијских агенција, и још увијек постоји одређени степен неповјерења приликом размјене информација.
Посљедњом систематизацијом радних мјеста у МУП РС формирана је Управа за борбу против теророризма и екстремизма, у којој дјелују двије јединице и четири одјељења. Такође, Специјална јединица полиције у свом саставу има антитерористички тим и сви дјелују плански и синхронизовано. Формирањем Управе за борбу против тероризма и екстремизма видљиво је МУП РС на вријеме препознао опасност коју представља тероризам, што се показало као изузетно добар потез који је већ дао резултате и показао спремност МУП-а РС да спремније реагује на пријетње који доноси тероризам. Управа за борбу против тероризма и екстремизма је носилац активности на превенцији и борби против терористичких активности на нивоу МУП-а РС, путем својих јединица и одјељења, која је заједно са осталим организационим јединицама МУП РС дужна да у свакодневном раду прикупља оперативна сазнања о могућим терористичким пријетњама, као и лицима и организацијама које стоје иза таквих пријетњи. 
Потенцијалне опасности за нарушавање степена безбједности са овог аспекта у Републици Српској су вишеструке. Највећу потенцијалну опасност представљају исламске радикалне групе које дјелују на ширем региону Балкана и које показују велико интересовање за дешавања у БиХ, а тиме и у Републици Српској. Од свих група највећу опасност представљају припадници такозваног Вехабијског покрета, које је неопходно диференцирати по важности и улози. Један дио ове популације представља класичне вијернике који служе као основ за даљу индоктринацију друштва. Други дио, који је тренутно највише опасан, су “нови” припадници који тек треба да се докажу. У ову групу најчешће се укључују лица са криминалним досијеима, вишеструки повратници, лица склона конзумирању дрога, лица са психичким тешкоћама, односно најчешће су то лица из најнижих слојева друштва. Оваква лица су спремна на “изоловане” терористичке нападе и врло тешко је успоставити оперативни надзор над њима. Ово се показало на примјерима терористичких напада у Зворнику и Рајловцу као одређено правило у начину извршења ових аката. Трећи дио популације се односи на лица која су повратници са страних ратишта. Овај дио лица веома је опасан јер поред вјерско-идеолошке индоктринације сасвим сигурно посједује и велико ратно искуство. Четврти дио у хијерархији покрета представљају тзв. “даије” или проповједници који су обучени за ширење  вјерске и идеолошке индоктринације. Пета група су “шејхови” односно идеолози. Најчешће се уопште не налазе на подручју наше земље и одређеним процесима руководе из иностранства. Овдје је врло важно напоменути да они уживају подршку неких земаља које се могу довести у везу са спонзорисањем тероризма у свијету (Саудијска Арабија, Бахреин, УАЕ, Иран, Турска, итд.).
Генерално, могућности за дешавање терористичких напада у Републици Српској су исти као и било гдје друго у свијету. Тренутно, одређеним фракцијама није у интересу да на подручју Балкана изазивају сукобе јер им је ово подручје интересантно као одскочна даска за земље Западне Европе. Међутим, поједине фракције не дијеле ово мишљење, а да би показали свој утицај дјелују на принципу “ограничених инцидената” као што су Зворник и Рајловац.
Спремност на одговор овом изазову треба посматрати са више аспеката. Појачаним оперативним радом припадници Министарства унутрашњих послова Републике Српске контролишу безбједносну ситуацију у складу са својим овлашћењима. Координација рада свих сегмената полиције неопходан је предуслов за адекватно поступање у ситуацијама када постоји опасност од угрожавања безбједности тероризмом. Управо у циљу отклањања пријетњи од тероризма, посљедњих мјесеци предузимају се појачане планске мјере које обједињавају дјеловање свих полицијских сегмената Министарства. Посебно је важно напоменути да је неопходно стално развијање законских, оперативних, тактичких и логистичких капацитета за адекватно супротстављање тероризму.

2. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА
Терористички акт у Паризу, као и терористички акт у Сарајеву (Рајловцу), ком приликом су убијена два припадника оружаних снага БиХ, свакако су усложнили стање безбједности како на подручју региона тако и на подручју БиХ. Уважавајући новонасталу безбједносну ситуацију, а имајући у виду чињеницу да су у свијету мете терористичких аката неријетко како штићене личности тако и штићени објекти, Управа за обезбјеђење личности и објеката МУП-а РС у континуитету проводи појачане мјере и активности у циљу одржавања повољног стања безбједности штићених личности и објеката. Поменуте мјере се реализују кроз појачано ангажовање полицијских службеника на позицијама, посједовање дугог наоружања на позицијама и у службеним возилима, ангажовање припадника ЈЗП, учесталије вршење ПДЗ прегледа објеката, простора око објеката и траса кретања штићених личности, планирањем активног дежурства руководних радника, учесталим вршењем контролних служби као и предузимањем других мјера према указаној потреби. Поред наведеног, путем надлежних унутрашњих орг. јединица, благовремено се врши провјера свих информација које се односе на могуће угрожавање штићених личности и објеката, провјере сумњивих лица, објеката, иступа у писаним и електронским медијима, анинимних и псеудонимних писама, као и друге провјере према указаној потреби. Битно је нагласити да је формирање Управе за обезбјеђење личности и објеката утицало на функционалније поступање организационих јединица Министарства у извршавању послова у области заштите личности и објекта који се посебно обезбјеђују, чиме је остварена ефикаснија координација послова из наведене области. Дошло је до евидентног напретка у организацији појединих сегмената заштите, односно остваривања вишег степена заштите од потенцијалних терористичких напада, кроз: организовање интервентних снага за адекватну и благовремену реакцију у случају напада на штићене личности и објекте (формирана Јединица за подршку Управе за обезбјеђење личности и објеката), унапређење мјера оперативно – превентивне заштите кроз прикупљање и провјеру безбједносно интересантних сазнања (формиран Одсјек за оперативно-техничку заштиту), остваривање континуираног праћења безбједносног стања у циљу благовременог и адекватног реаговања на све безбједносно интересантне догађаје (успостављено Оперативно дежурство Управе), омогућавање успостављања адекватних мјера заштите објеката институција (формирана Полицијска станица за обезбјеђење личности и објеката 4 која је успоставила обезбјеђење објекта Владе РС у Источном Сарајеву). 
На основу свега наведеног, стање безбједности штићених личности и објеката у РС се може оцјенити као задовољавајуће, али је и даље потребно проводити појачане мјере и активности како би се одржало повољно стање безбједности на подручју РС, без обзира што до сада није било напада на штићене личности и објекте.   

3. БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА
У периоду од 01.01. до 30.09.2015. године полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске реализовали су више међународних акција, из којих се издвајају:
  1. Три веће акције из области организованог криминалитета приликом чега су пронађени и привремено одузети сљедећи предмети: више десетина комада ручних бомби, више комада  електричних детонаторских каписли, више комада оружја, више стотина метака различитог калибра, више мобилних телефона и СИМ картица, као и три килограма експлозива. Такође, лишено је слободе 9 лица, међу којима и 4 полицијска службеника. Приликом реализације једне од акција заплијењено је око 150 килограма резаног дувана. 
  2. Двије акције из области дрога - приликом чега је слободе лишено 19 лица и заплијењено укупно: 315,97 gr хероина; 242,87 gr кокаина; 13514,58 gr марихуане; 1167,92 gr хашиша; 307,36 gr амфетамина, метамфетамина; 1275 стабљике конопље; 2504 сјеменке конопље; 24 комада и 162, 4746 gr екстазија;  Медицинске дроге - 279,5 ком; 1,9 gr спајса и 4,9022 gr и ¼ од боце запремине 250 ml и 7,4195 gr НН праха плаве боје.
  3. Двије акције из области високотехнолошког (сајбер) криминалитета.
  4. Једна акција из области општег криминалитета.
  5. Такође, поднесено је  више  извјештаја Тужилаштву везано за кривична дјела из области привредног криминалитета са укупном материјалном штетом од око 11.104.878,00 КМ.

4. ЈАВНИ РЕД И МИР И БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
На основу показатеља почињених прекршаја, стање у области јавног реда и мира за 2015. годину може се оцијенити као стабилно, а томе у прилог говоре и показатељи о малом броју евидентираних случајева нарушавања јавног реда и мира у већем обиму, као и то да није било случајева нарушавања јавног реда и мира који су изазвали узнемиреност и несигурност грађана Републике Српске. 
Сагледавајући узроке који су довели до нарушавања јавног реда и мира, евидентно је да предњачи изазивање прекршаја у алкохолисаном стању. 
Управа полиције је у протеклом периоду на основу процјене стања и према указаним потребама иницирала и налагала извођење акција са циљем одржавања повољног стања јавног реда и мира и његовог даљег унапређења, те наложила неколико акција на спречавању прекршаја вршњачког насиља што је резултирало смањењем броја прекршаја учињених од стране млађих и старијих малољетника.
Такође, у области спречавања насиља на спортским приредбама стање је задовољавајуће, уз евидентиран мањи број прекршаја. У протеклом  периоду 2015. године није било значајнијих или масовнијих случајева насиља на спортским приредбама.
У области насиља у породици, у току 2015. године дошло је до смањења броја пријављених случајева, а свака запримљена пријава у складу са Законом о заштити од насиља у породици, доставља се надлежном тужилаштву на тужилачку одлуку. Поступања полиције у случајевима пријава насиља у породици су професионална, хитна и законита, уз укључивање других субјеката у складу са законским одредбама, првенствено интервентног односа репресивног карактера. Наиме, полицијско поступање првенствено се односи на запримљене пријаве, док превентивне активности, које је потребно реализовати да до насиља не дође,  захтијевају интензивније укључивање и других субјеката чиме би се у великој мјери предуприједио проблем  насиља у породици. 
Област регулисана Законом о оружју и муницији, за једанаест мјесеци 2015. године, биљежи тренд раста у односу на исти период 2014. године, са негативним трендом раста прекршаја извршених од стране повратника и малољетних лица.

Када је ријеч о безбједности саобраћаја, посебно друмског, мора се напоменути да је тај сегмент постао један од битнијих безбједносних проблема, с обзиром на стање путне мреже и просјечну старост возила која учествују у саобраћају. 
На основу показатеља и евиденција које се воде у МУП РС претходна година је по свим сегментима безбједности саобраћаја била изузетно повољна. Ипак, ако посматрамо показатеље саобраћаја у задњих десет година и просјечних вриједности, тада се може констатовати да је тренутно стање повољније у односу на десетогодишње вриједности по питању броја саобраћајних незгода са погинулим лицима, као и броја погинулих и повријеђених лица. 
Министарство унутрашњих послова предузело је низ мјера и активности на одржавању повољног стања безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске. Тако су на подручју Републике Српске организоване и изведене репресивне акције у погледу прекорачења дозвољене брзине кретања возила, управљање возилом под дјеловањем алкохола, опојних дрога или психоактивних лијекова, управљање прије стицања права на управљање, управљање технички неисправним возилима, возилима која нису регистрована или им је истекла важност потврде о регистрацији и слично. У односу на исти период претходне године већи је број возача који су искључени из саобраћаја (нарочито због управљања под дјеловањем алкохола, дрога или психоактивних лијекова). 
У току 2015. године извршена је набавка 16 мобилних радара, једног стационарног радара (који је постављен у Врбањи, насеље Зелени Вир) и активирање стационарног радара на раскрсници улица Олимпијских побједника и Булевар Српске војске. Мобилни радари ће бити распоређени по свим центрима јавне безбједности у Републици Српској и значајно ће допринијети повећању контроле брзине кретања моторних возила. Наведени уређаји омогућавају контролу саобраћаја у аутоматском и мануелном моду, а прекршај који се евидентира може се приказати у видео запису или фотографији, што значајно доприноси транспарентности рада полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске. 
Информација о стању безбједности у Републици Српској са статистичким показатељима се редовно сачињава сваког мјесеца и објављује се на интернет страници Министарства, те је доступна заинтересованим грађанима и цјелокупној јавности.                                      

С поштовањeм, М И Н И С Т А Р мр Драган Лукач