среда, 20. јул 2022.

DOPUNA INFORMACIJE O POSTOJANJU SUMNJE O PRIPREMI I IZVRŠENJU KRIVIČNIH DJELA: Zora Vidović, ministar finansija, glavni nosilac kriminalnih radnji oko nezakonite prodaje FG "Birač/"Alumine"

 • -  TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
 • -  REPUBLIČKO JA VNO TUŽILAŠTVO
  POSEBNO ODJELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
  ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
 • -  DRŽA VNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU

DOPUNA INFORMACIJE O POSTOJANJU SUMNJE O PRIPREMI I IZVRŠENJU KRIVIČNIH DJELA Poštovani tužioci i policijski inspektori, 


U formi informacije koja vam je proslijeđena dana 13.07.2022. godine, ukazali smo vam na namjeru nosilaca najviših funkcija u RS i određenih privatnih lica da na nezakonit i netransparentan način, favorizujući fočansku firmu Pavgord ili sa njom povezano lice, prodaju potraživanja koja imaju: 

 • -  Ministarstvo finansija Republike Srpske - u iznosu od 11.087.094 KM,
 • -  Poreska uprave Republike Srpske, Regionalni centar Zvornik - u iznosu od 7.091.722 KM,
 • -  Fond PIO Republike Srpske, filijala Bijeljina – u iznosu od 6.019.577 KM,
 • -  Fond zdravstvenog osiguranja RS, kancelarija Zvornik – u iznosu od 5.815.801 KM,
 • -  Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina - u iznosu od 5.735.677 KM,
 • -  Poreska uprava Republike Srpske, Regionalni centar Zvornik - u iznosu od 5.621.498 KM,
 • -  JU Vode Srpske a.d. Bijeljina - u iznosu od 885.614 KM,
  i to kupcu Pavgord doo Foča po nominalnoj vrijednosti potraživanja. 
  Kao dokaz da su ove naše sumnje osnovane, obavještavamo vas da su predstavnici Ministarstva finansija RS koje vodi Zora Vidović sa email adrese mf@mf.vladars.net uputili email dana 14.07.2022. godine na adrese nekoliko zainteresovanih ponuđača sa zahtjevom da u svrhu dokazivanja ozbiljnosti ponuda za otkup potraživanja republičkih institucija u stečaju nad imovinom dužnika Birač u stečaju, dostave bankarske garancije na iznos iz ponude, a sve do 19.07.2022. godine do 16 časova
 • Predmetni e-mail nije potpisan, odnosno ne zna se ko ga je poslao. Ovaj e-mail je poslat na adrese nekoliko zainteresovanih ponuđača, koji su odmah potom tražili da Ministarstvo finansija dostavi podatke/uslove koji se tiču tražene garancije, kao i koji su uslovi prodaje potraživanja. Na upite zainteresovanih ponuđača, Ministarstvo finansija RS nije dostavilo konkretne odgovore, niti omogućilo bilo kom ponuđaču da uđe u proceduru pribavljanja tražene garancije!
  Ministarstvo finansija koje vodi Zora Vidović, a koja je morala da zna za više nego spornu komunikaciju sa e-maila ministarstva, nije dalo odgovor na pitanja:
 1. Šta je zakonski osnov ove prodaje potraživanja?
 2. Da li postoji odluka Vlade o javnom nadmetanju, te da li je oglašeno javno nadmetanje?
 3. Koji su uslovi prijave za javno nadmetanje?
 4. Koja vrsta bankarske garancije se zahtjeva, koji je rok trajanja, koji su uslovi naplate, ko su
  korisnici garancije? Koji su podaci za aktivaciju garancije?

Ovaj upit za dostavu garancija je nezakonit akt jer ne sadrži bilo koju odrednicu po osnovu koje bi banke mogle da postupaju u cilju izdavanja garancije, pored činjenice o ostavljanju prekratkog roka da se obezbjedi oko 42,5 miliona KM garancija. Slanje ovog e-maila je samo pokušaj da se ostvari privid forme, te da se na sjednici Vlade RS predoči kako je to Ministarstvo finansija RS tražilo garancije zainteresovanim, a da iste niko nije dostavio, osim onog kome je stvarno namjenjena prodaja potraživanja... U suštini, Ministarstvo finansija nikom nije dalo ni mogućnost da obezbjedi garancije koje je upravo Ministarstvo tražilo! 


Sa druge strane, slanje poziva na dostavu bankarskih garancija je dokaz da su predstavnici Ministarstva finansija RS učesnici ove nezakonite prodaje, te da su svjesni da čine protivpravne radnje i usljed toga se kriju iza nepotpisanih e-mailova. Takođe, sama činjenica da Ministarstvo komunicira samo sa određenim ponuđačima, te od istih traži bankarske garancije je dokaz da je ovo ministarstvo pokrenulo postupak javnog nadmetanja ali bez javnog nadmetanja, budući da ne postoji javni poziv na dostavu ponuda. Dodatno, za očekivati je da su učesnici u ovom poslu u okviru Ministarstva finansija u bliskoj komunikaciji sa firmom Pavgord ili sa njima povezanim licima, te da se ovaj scenario priprema duže vrijeme, gdje bi se naprasno pojavio neko ko ima spremnu bankarsku garanciju, a koju navodno drugi nisu mogli obezbjediti. Kada je riječ o samom zahtjevu za garanciju, isti kategoriše ozbiljan stepen umišljaja, jer se očigledno traži garancija na ozbiljnost ponude od 100%, što se sigurno nikad nije dešavalo u postupcima prodaje koje vrši Vlada. Nadalje, kada je riječ o firmi Pavgord doo Foča, uvidom u njihove finansijske izvještaje se na nesumnjiv način može utvrditi da je ova firma prezadužena i to sa oko 70 miliona KM kratkoročnih obaveza, na prihod od oko 16 miliona KM u 2021. godini. Finansijski kapacitet za pribavljanje traženih garancija je jako mali, tj. Pavgord zakonitim putem ne može obezbjediti ni 5% zahtjevanih garancija, a sa druge strane kapacitet za ovako nešto nema ni najveći broj banaka u RS. 


S tim u vezi, finansijska istraga, pored ranije navedenog, treba da pokaže: 

 • -  da li su predstavnici Ministarstva finansija bilo kojem zainteresovanom licu dostavili bilo koju informaciju u vezi sa traženom garancijom, od kad su sa kojim zainteresovanim u komunikaciji, da li je neka banka izdala garanciju, koji su uslovi i sl.?
 • -  šta je porijeklo novca koje Pavgord planira da utroši u ovoj nezakonitoj finansijskoj transakciji?
 • -  da li je u ovom postupku učestvuje i Naša Banka ad Bijeljina gdje Pavgord ima 20,3% akcija? Da li je Pavgord pribavljao neke garancije ili kredite od Naše banke, te da li je Agencija za bankarstvo
  RS vršila kontrolu nad poslovanjem ovog akcionara sa bankom?
  U vezi sa svim gore pomenutim, tražimo da tužilački organi preuzmu spise iz Vlade RS, pisanu komunikaciju Ministarstva finansija, kao i da utvrde pod kojim uslovima se pokušava izvršiti ovaj postupak prodaje.