недеља, 28. мај 2017.

Analiza rada banaka u RS: Pad kreditnih plasmana, posebno u privredu

Na osnovu vrijednosti koje su prikazane u tabelarnim pregledima, vidimo da su Pavlović International bank, Nova banka, Addiko bank i Komercijalna banka ispoljile pad kreditnih plasmana u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.
UniCredit banka i MF banka su imale povećanje kreditnih plasmana. 
Za Sberbank ad Banja Luka i NLB Razvojna banka ad Banja Luka nisu prikazani podaci, jer za ove dvije bankarske institucije na websajtu Banjalučke berze do današnjeg dana nisu objavljeni revizorski izvještaji za 2016. godinu.
Na osnovu tabelarnih pregleda se uočava činjenica da su poslovne banke sa sjedištem u Republici Srpskoj smanjile plasmane sektoru administracije i javnih usluga putem klasičnih kreditnih instrumenata (što ne znači da je došlo do smanjenja plasmana u dužničke hartije od vrijednosti).
Podaci iz tabelarnih pregleda pokazuju da je kod Pavlović banke i Nove banke došlo do značajnog slabljenja osnovne bankarske aktivnosti koja je ispoljena smanjenjem kreditnih plasmana sektoru stanovništva, a naročito sektoru privrede.
Koncentracija kreditnih plasmana po sektorima i bankama koje imaju sjedište u Republici Srpskoj
(na osnovu revizorskih izvještaja  objavljenih na Banjalučkoj berzi)

Pavlović International bank
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
41.744.000
46.136.000
- 9,52%
- privreda
53.922.000
70.944.000
- 24,00%
- administracija i javne usluge
7.875.000
16.313.000
- 51,73%
UKUPNO
103.541.000
133.393.000
- 22,38%

Nova banka
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
442.266.000
461.925.000
- 4,26%
- privreda
502.470.000
563.021.000
- 10,75%
- administracija i javne usluge
155.225.000
184.280.000
- 15,77%
UKUPNO
1.099.961.000
1.209.226.000
- 9,04%

UniCredit ad Banja Luka
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
423.077.000
400.939.000
+ 5,53%
- privreda
365.937.000
347.200.000
+ 5,40%
- administracija i javne usluge
137.496.000
156.785.000
- 12,30%
UKUPNO
926.510.000
904.924.000
+ 2,39%

Addiko bank ad Banja Luka
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
355.473.000
363.274.000
- 2,15%
- privreda
165.363.000
143.260.000
+ 15,43%
- administracija i javne usluge
79.616.000
103.710.000
- 23,23%
UKUPNO
600.452.000
610.244.000
- 1,60%

Komercijalna banka 
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
36.651.000
35.425.000
+ 3,46%
- privreda
75.703.000
73.375.000
+ 3,17%
- administracija i javne usluge
49.635.000
58.541.000
- 15,21%
UKUPNO
161.989.000
167.341.000
- 3,20%

MF banka
2016. godina
2015. godina
% razlike
- stanovništvo
113.189.000
102.690.000
+ 10,22%
- privreda
111.972.000
85.189.000
+ 31,44%
- administracija i javne usluge
0
0
0
UKUPNO
225.161.000
187.879.000
+ 19,85%


Krediti plasirani sektoru stanovništva
2016. godina
2015. godina
% učešća u 2016. godini
% učešća u 2015. godini
Pavlović banka
41.744.000
46.136.000
2,95%
3,27%
Nova banka
442.266.000
461.925.000
31,30%
32,75%
UniCredit bank ad Banja Luka
423.077.000
400.939.000
29,95%
28,43%
Addiko bank ad Banja Luka
355.473.000
363.274.000
25,15%
25,75%
Komercijalna banka 
36.651.000
35.425.000
2,60%
2,50%
MF banka
113.189.000
102.690.000
8,05%
7,30%
UKUPNO
1.412.400.000
1.410.389.000
100%
100%

Krediti plasirani sektoru privrede
2016. godina
2015. godina
% učešća u 2016. godini
% učešća u 2015. godini
Pavlović banka
53.922.000
70.944.000
4,25%
5,50%
Nova banka
502.470.000
563.021.000
39,40%
43,90%
UniCredit bank ad Banja Luka
365.937.000
347.200.000
28,70%
27,05%
Addiko bank ad Banja Luka
165.363.000
143.260.000
12,95%
11,15%
Komercijalna banka 
75.703.000
73.375.000
5,90%
5,70%
MF banka
111.972.000
85.189.000
8,80%
6,70%
UKUPNO
1.275.367.000
1.282.989.000
100%
100%

Krediti plasirani administraciji i sektoru javnih usluga
2016. godina
2015. godina
% učešća u 2016. godini
% učešća u 2015. godini
Pavlović banka
7.875.000
16.313.000
1,80%
3,10%
Nova banka
155.225.000
184.280.000
36,10%
35,40%
UniCredit bank ad Banja Luka
137.496.000
156.785.000
32,00%
30,20%
Addiko bank ad Banja Luka
79.616.000
103.710.000
18,50%
20,00%
Komercijalna banka 
49.635.000
58.541.000
11,60%
11,30%
MF banka
0
0
0%
0%
UKUPNO
429.847.000
519.629.000
100%
100%