уторак, 27. август 2013.

„Prebogata“ Republika Srpska pomaže osiromašenu privredu Švajcarske

Piše: Slobodan Vasković
 
Prošla su vremena kada smo sanjali da nam država bude „kao Švajcarska“, a mi bogati poput stanovnika te zemlje. Stvari su se obrnule, a sada Švajcarci sanjaju da njihova zemlja bude bogata kao RS. A oni poput ovdašnjih uglednih privrednika.

Nema nikake neistine u navedenim konstatacijama, jer, ma koliko to zvučalo nevjerovatno, firme iz RS pomažu „posustalim“ preduzećima iz Švajcarske.

Tako je, na primjer, banjalučka „Vitaminka“ iskreditirala švajcarske firme sa nevjerovatnih 20.126.783 KM. Vlasnik „Vitaminke“ je Ilija Sirovina, koji je vlasnik i švajcarske firme „Kreis Indistriehandel AG“ iz Bazela (kao i drugih Kreis-ova širom Evrope i BiH), pa mnogima ove finansijske transakcije mogu ličiti na izvlačenje novca iz RS, odnosno pranje para.

Međutim, očito da nije riječ o tome, jer vlasti RS uredno kreditiraju „Vitaminku“, koja je, do sada, iz Investiciono-razvojne banke RS povukla 3,2 miliona KM. A poznato je da vlasti RS posluju samo sa poštenim privrednicima, kao što su Miroslav Mišković, Dragan Đurić, Mile Radišić, a evo sad i Ilija Sirovina i brojni drugi.

Sirovina je uzimao kredite od RS (3,2 miliona), potom novac izvlačio preko povezanih firmi, najčešće u Švajcarsku, a zatim ponovo tražio kredite od RS. Ovakav način djelovanja ozbiljno je ugrozio „Vitaminku“, jer je došlo do dramatičnog pada obima poslovanja tog društva u proteklom periodu.

Ovo društvo je na sajtu banjalučke berze, (06.06.2013.), objavilo revizorski izvještaj za 2012. godinu u kojem je uočljiv sunovrat u poslovanju: zabilježen je pad sa preko 31 milion KM (koliko je iznosio ukupni prihod ostvaren u 2007.), na jedva 19 miliona KM (ostvarenih krajem 2012.godine).

Nema ni govora da je za ovaj pad kriva svjetska ekonomska kriza, jer revizorski izvještaj otkriva da je vlasnik „Vitaminke“ Ilija Sirovina izvukao novac iz RS dajući milionske kredite takođe svojoj firmi „Kreis Industriehandel AG“ u Bazelu.

Tako je Vitaminka, prema bilansu stanja na dan 31.12.2012., imala datih dugoročnih kredita povezanim pravnim licima u iznosu od 7.897.439,00 KM.
„Dugoročni finansijski plasman u iznosu od 7.897.439 KM se odnosi na finansijske plasmane Matičnom preduzeću Kreis Indistriehandel AG, Basel, Švajcarska, po osnovu Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji od 28. januara 2005. godine i Ugovora o zajmovima od 11. novembra 2005. godine i 27. decembra 2005. godine, kao i pripadajućih Aneksa od 30. aprila 2009. godine na iznos od 5.566.036 KM, Aneksa od 28. novembra 2009. godine na 713.878 KM i Aneksa od 25.novembra 2009. godine na 3.000.000 KM. Po ovim plasmanima su zaključeni aneksi kojima se prolongira rok vraćanja, kako slijedi:
(u KM)
Rok vraćanja    Stanje zajma
31.12.2012.g.
-Aneks br. 4
27.06.2012.  Ugovor o zajmu od 22.04.2005. godine                            30.06.2013.         4.183.561,00
-Aneks br. 4
27.06.2012.    Ugovor o zajmu od 11.11.2005. godine                          31.12.2012.            713.878,00
-Aneks br. 4
27.06.2012.    Ugovor o zajmu od 27.12.2005. godine                          31.12.2012.          3.000.000,00
                                                                                                                                        Ukupno: 7.897.439,00
Napomena: Društvo kao sredstva obezbjeđenja naplate ovih zajmova posjeduje 7 bjanko mjenica preduzeća "Kreis Indistriehandel AG", Basel, Švajcarska. Sredstva do naznačenog roka nisu vraćena Društvu od strane matičnog društva. U 2013. godini (maj 2013 godine) vraćen je manji dio u iznosu od 293.271 KM.
Društvo je ove zajmove dalo pod netržišnim uslovima, obzirom da se na njih ne obračunava i ne naplaćuje kamata“, navodi se u revizorskom izvještaju.

Pored dugoročnih, tu su i kratkoročni krediti povezanim pravnim licima u ukupnom iznosu od 4.934.567,00 KM, a njihova struktura je sledeća:
„Kratkoročni plasmani u zemlji odnose se na date pozajmice i to:
- po Ugovoru o pozajmici od 11.11.2010. godine kojim je Društvo dalo pozajmicu "Interinvest Kreis" d.o.o. Banja Luka u iznosu od 10.000 KM, od čega je u 2012.godini vraćen iznos od 1.000 KM i
- po Ugovoru o pozajmici od 31.12.2010. godine koji je zaključen sa a.d. "Stočar" Banja Luka, Društvo je uplatilo iznosu od 40.000 KM.

Kratkoročni kredit u inostranstvu, u iznosu od 4.885.567 KM, odnosi se na preduzeće "Kreis Industriehandel AG", Basel, Švajcarska po Ugovoru o zajmu od 28.12.2009. godine.Ugovor je zaključen po osnovu potraživanja iz inostranstva, koja nisu naplaćena u roku od 180 dana, te shodno Zakonu o deviznom poslovanju potraživanje je prenijeto u kratkoročni kredit, sa rokom otplate od 12. mjeseci. Dana 28.12.2011. godine zaključen je Aneks II pomenutog Ugovora o zajmu kojim se rok otplate ovog zajma produžava do 31.12.2012. godine. Ovaj plasman je obezbjeđen bjanko mjenicama preduzeća "Kreis Industriehandel AG", Basel, Švajcarska. Ovaj plasman je dat pod povoljnijim uslovima od tržišnih, obzirom da nema obračuna kamata, a obezbjeđen je bjanko mjenicom dužnika – većinskog vlasnika.
Sredstva u naznačenom roku nisu vraćena Društvu (u 2012. smanjeno je stanje samo za 2.000 KM)“, precizirano je u Izvještaju.

Ovde nije kraj, jer društvo ima potraživanja od povezanih lica, koji se sada javljaju u ulozi kupaca Vitaminkinih proizvoda, u ukupnom iznosu od 5.096.631,00 KM.
- Stanje 31.12.2011. godine                                                         3.788.784 (u KM)
- Zaduženja u toku godine                                                   7.325.188
- Razduženja u toku godine                                         (6.017.341)
Stanje 31. decembara 2012. godine:                             5.096.631

Od toga:
- od povezanih pravnih lica u zemlji                                      300.602
- od povezanih pravnih lica u inostranstvu                             4.796.029
Ukupno:                                                                    5.096.631

Uvidom u analitičku evidenciju, potraživanja od kupaca – povezanih pravnih lica u zemlji su sljedeća:
(u KM)
Šifra          Kupci                                                                        Iznos
01559        "Kreis BH" d.o.o., Ilidža-Sarajevo                          282.151
00001        "Stočar" a.d., Banja Luka                                      18.451
Ukupno na dan 31.12.2012.godine                                        300.602

Društvo je u 2012. godini izvršilo otpis potraživanja od povezanog lica a.d. "Fruktona", Banja Luka koje je u stečaju u iznosu od 104.138 KM, obzirom da je procjenjeno da isto neće moći biti naplaćeno.

Potraživanja od kupaca – povezanih pravnih lica u inostranstvu su na dan 31.12.2012. godine bila iskazana prema sljedećim kupcima:
(u KM)
Šifra          Kupci                                                                        Iznos
01654        "Kreis Industrienehandel GmgH – AG", Austrija      2.324.167
01783        "Kreis Suisse SA" Bazel, Švajcarska                       2.471.862
Ukupno na dan 31.12.2011.godine                                        4.796.029

Naplativost potraživanja u 2012. godini od povezanih pravnih lica iznosila je 53,71 %. Naplata od povezanih pravnih lica u zemlji je zadovoljavajuća i u 2012. godini je iznosila 94,44 %, dok je kod ino-kupaca izrazito loša, 14,40 %. Društvo mora uložiti napore kako bi naplatu potraživanja od povezanih lica u unostranstvu dovelo do zadovoljavajućeg nivoa, odnosno do nivoa u kome će se poštovati prvobitni rokovi plaćanja naznačeni na fakturama, kao i odgovarajuća zakonska regulativa (Zakon o deviznom poslovanju)“, navodi se u izvještaju.

Nema dileme da su kupci iz Švajcarske nepouzdani i prevaranti, dok su domaći kupci osobe kojima se može vjerovati, jer, za razliku od Švajcaraca, plaćaju robu koju uzmu.

Postoje i ostala kratkoročna potraživanja od još jednog povezanog lica- „Interinvest Kreis doo Banja Luka“ (koje je na kriminalan način došlo u posjed zemljišta, Fruktone a.d. u stečaju, u samom centru Banja Luke i radi kojeg je Fruktona i uništena-vidi vezani video) i to u iznosu od 2.198.146,00 KM nastalog na osnovu prodaje potraživanja „Vitaminke“ od nekadašnje Fruktone, a za koje se u revizorskom izvještaju navodi:
 „Po osnovu Ugovora o ustupanju potraživanja (Cesija) od 07.05.2010. godine, zaključenog između "Vitaminke" (cedent), "Interinvest Kreis" d.o.o. Banja Luka (cesionar) i "Fruktona" (cesus), cesionar preuzima dugovanje cesusa prema cedentu u iznosu od 2.198.146 KM i preuzima obavezu izmirenje duga. U 2012. godini nije bilo po ovom osnovu nikakve naplate. Procjena je Društva da ovo potraživanje naplativo, obzirom da "Interinvest Kreis" d.o.o. Banja Luka posjeduje nekretnine u centru grada. Obzirom da od zaključivanja pomenutog Ugovora o ustupanju potraživanja Društvo nije po ovom osnovu ništa naplatilo, mišljenja smo da je u naplati ovog potraživanja prisutan rizik naplate, te da je bilo osnova da se dio ovog potraživanja indirektno otpiše putem ispravke vrijednosti.
Društvo je u 2012. godini izvršilo otpis potraživanja od a.d. "Fruktona", Banja Luka u stečaju u iznosu od 144.965 KM, jer je procjenjeno da je nenaplativost izvjesna“.

Sabirajući navedene cifre, dođemo do računa koji kaže da „Vitaminka“ potražuje od svojih povezanih lica nevjerovatnih 20.126.783,00 KM i da je taj novac uglavnom iznesen u Švajcarsku. Evidentno je da je to razlog pada obima poslovanja u proteklom periodu.

Vitaminka je dobila sredstava IRB RS u iznosu od 3.200.000,00 KM i to 09.07.2010. godine 1,2 miliona kM ( kreditna linija-krediti za preduzetnike i preduzeća), i 27.07.2012. još dva miliona iz linije – zajmovi za preduzeća.

Za ovaj direktan plasman u iznosu od 2 miliona KM je interesanatan podatak da je Sirovini dozvoljeno da upiše hipoteku bez potrebne Odluke skuštine akcionara, pa se postavlja pitanje odgovornosti čelnih ljudi IRB RS i RUGIP-a, kao i notara koji je ovjerio ugovor o zalaganju nekretnina, zbog ovog nezakonitog postupka.

Uz sve rečeno, „Vitaminka“ je zatražila novi kredit od 1,4 miliona KM, a svoj zahtjev su propratili ucjenom da će „ukoliko se isti ne realizuje doći do problema u otkupu poljoprivrednih proizvoda“!

Žalostan je podatak da danas naš seljak sa svojom skromnom proizvodnjom zavisi od otkupa poljoprivrednih proizvoda od „Vitaminke“ i njoj sličnih otkupljivača poput „Prijedorčanke“ a.d., čiji je vlasnik Nikola Vukelić, koji se žali na to što mu je IRB RS odobrila samo milion, a ne traženih četiri miliona KM. Zaboravio je činjenicu da je iz IRB RS, do sada, preko povezanih lica povukao 17.500.000 KM.

Najžalosnije od svega je što vlasti RS svojim postupcima otvoreno podržavaju izvlačenje desetina miliona iz ovog entiteta. I pri tom najsnažnije podržavaju one koji novac najviše izvlače.

vezani video